Ο Σοφοκλής Χρήστου,  την ιδιαιτερότητά του, την έχει 
 μετατρέψει σε θαύμα,  υπερακοντίζοντας κάθε δυσκολία, με βάσει 
τη πίστη του, πως και τα ανέφικτα μπορούν να γίνουν εφικτά,
αρκεί να ευρεθεί έστω και ένας κόκκος σινάπεως.
Αυτόν τον κόκκο καλλιεργεί ο ίδιος καθημερινά, κι εκείνος
ο κόκκοςείναι που βλαστένει πάνω στη πέτρα της υπομονής,
της απαντοχής και της δημιουργίας.
Sophocles Christou
has transformed his particularity into a miracle, overcoming every difficulty, by the strength of
his faith that the unattainable can be attained if only one grain
of mustard-seed can be found.
He himself cultivates this grain from day to day, and it is this
grain of mustard-seed which burgeons on the rock of patience,
resilience and creation.

 

 

 

Κατά προτίμηση ανάλυση 1024x768
Best with resolution 1024x768