Σπουδή, κάρβουνο και κιμωλία - 0,40 x 0,50m  1952     
Study, charcoal and chalk